Вікулова Альона Олегівна

Адреса: Київ-03022, вул. Васильківська, 90а

Електронна пошта: vikulova.alyona@gmail.com

Телефон: +38(093)739-39-43

Посада: аспірантка кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відзнаки: Грамота Президії Національної академії наук України за цикл робіт «Управління інтелектуальною власністю у контексті активізації інноваційного розвитку України» (2015)

Наукові інтереси: економіко-правовий аспект комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, розвиток ринку інтелектуальної власності, страхування інтелектуальної власності, патентний тролінг

Публікації: автор більш ніж 30 наукових публікацій

Наукові публікації:

 1. Вікулова А.О. Особливості стратегічного управління об’єктами права інтелектуальної власності в організації / А.О. Вікулова // Міжгалузевий науково-практичний журнал “Проблеми науки”. – 2013. – №1, С. 37–43 (0,53 д.а.);
 2. Вікулова А.О. Аспекти державного регулювання комерціалізації інтелектуальної власності / А.О. Вікулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Економіка. – 2013. – Вип. 145. – С. 61–63 (0,30 д.а.);
 3. Вікулова А.О. Проблеми комерціалізації результатів інноваційної діяльності ВНЗ України / А.О. Вікулова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – Випуск 29. Ч.І. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка. – С.64–68 (0,34 д.а.);
 4. Vikulova A.O. State incentive of commercialization of intellectual property / A.O. Vikulova // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Економіка. 2013. – Вип. 152., С. 77–83 (1,14 д.а.);
 5. Жилінська О.І. Страхування інтелектуальної власності: світові тенденції та перспективи для України / О.І. Жилінська, А.О. Вікулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Економіка. 2014. Вип. 156.,С. 19–25 (1,01 д.а.);
 6. Вікулова А.О. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні: стан, порівняння, перспективи / А.О. Вікулова // Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014. – Вип. 31. Ч.1., С. 124–128 (0,48 д.а.);
 7. Викулова А.О. Патентные “паразиты” инновационного развития / А.О. Викулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія Економіка. 2014. Вип. 161. C. 82–86 (0,68 д.а.);
 8. Vikulova A.O. The objective need, role and risks of marketing research to determine the effectiveness of market trends / A.O. Vikulova // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The genesis of genius”, professional scientific publication, ed.dep: Basel (Switzerland), 2014. – Vol.1, p. 54–59 (0,35 д.а.);
 9. Викулова А.О. Проблемы государственного регулирования коммерциализацией интеллектуальной собственностью / А.О. Викулова // Сборник материалов международной научно-практической конференции “Интеллектуальная собственность: взгляд в будущее”, приуроченное к 45-летию ФГБОУ ВПО РГАИС. – М.: ФГБОУ ВПО РГАИС, 2014. – с. 117–125.
 10. Vikulova A.O. Requirement for government regulation of the commercialization process of intellectual property in Ukraine / A.O. Vikulova // The collection International scientific-practical conference “Innovations in science, technology and the integration of knowledge” Held by Scieuro in London, 27-27 February 2014. – p. 100–105 (0,33 д.а.);
 11. Netreba I.O. Risks of marketing research at the stage of create intellectual property rights / Netreba I.O., Vikulova A.O. // Journal L’Association 1901 “SEPIKE” №6. 2014, Poitiers, France p.134–136 (0,32 д.а.);
 12. Vikulova A.O. The influence factors to the formation of intellectual property management system / A.O. Vikulova // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. p. 295–299 (0, 34 д.а.);
 13. Вікулова А. О. Інтелектуальна власність як об’єкт комерціалізації / А. О. Викулова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2015. – Вип. 3. (0,82 д.а.);
 14. Вікулова А.О. Інтелектуалізація інноваційних процесів: теоретичний та прикладний аспект / А.О. Вікулова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: Сучасне звучання економічних та управлінських ідей. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2012. – С. 262–265 (0,21 д.а.);
 15. Викулова А.О. Интеллектуальная собственность как объект стратегического управления / А.О. Викулова // Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления: Материалы научно-практической конференции. – 2013. – СПб: ОЦЭиИ. С. 196–198 (0,20 д.а.);
 16. Вікулова А.О. Міжнародний досвід комерціалізації інновацій / А.О. Вікулова // Шевченківська весна 2013: Економіка: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К., ДП “Прінт-Сервіс”, 2013. – Вип. ХІ. – С. 359–361 (0,19 д.а.);
 17. Вікулова А.О. Проблеми комерціалізації потенційно конкурентоздатних винаходів України / А.О. Вікулова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: збірник наукових праць. – Полтава : видаведь Шевченко Р. В., – 2013. – С. 383–385 (0,17 д.а.);
 18. Vikulova A.O. Problems increasing effectiveness commercialization intellectual property in Ukraine / A.O. Vikulova // Proceedings International scientific-practical Congress “Modern tools of the economy. Modernization. New alternatives” Vienna, 20 September 2013, p 97–100 (0,2 p.p.);
 19. Вікулова А.О. Фінансовий аспект комерціалізації інтелектуальної власності / А.О. Вікулова // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. Х Міжн. наук.-практ. конференції / Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Київ, 2013. – С. 368–374 (0,24 д.а.);
 20. Жилінська О.І. Світові тенденції страхування інтелектуальної власності / О.І. Жилінська, А.О. Вікулова // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Грудневі читання – 2013”. – За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: Логос, 2013. – Том 1. – С. 214–217 (0,21 д.а.);
 21. Вікулова А.О. Роль держави у формуванні інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки / А.О. Вікулова // Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування: матеріали науково-практичної конференції 18 грудня 2013 р. – К. : [Електронний ресурс] // www.econom.univ.kiev.ua/2014. – С. 103–104 (0,11 д.а.);
 22. Vikulova A.O. Commercialization strategies of research and development (possible partners and market entry barriers) / A.O. Vikulova // International scientific and practical congress “The unification of economists and lawyers – is a key to the new stage of development. Publication of scientific papers. Bern, Switzerland, November 2013. – P. 182–185 (0,26 д.а.);
 23. Vikulova A.O. Versicherung das geistige eigentum / A.O. Vikulova // The genesis of genius: collection of scientific articles and thesis of the International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers Geneva (Switzerland), 2014. – Vol. 1. – P. 146–149. (0,19 д.а.);
 24. Vikulova A.O. Impact assessment of the innovation enterprises’ expenses on the economic growth in Ukraine / Vikulova A.O. Prylutska I.A. // East West Association for Advanced Studies and Higher Education: proceedings of the 1st European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. Vienna (Austria), 2014. P. 112 –117 (0,19 д.а.);
 25. Викулова А.О. Интеллектуальная собственность как объект коммерциализации / А.О. Викулова // Шевченківська весна 2014. Серія: Економіка : матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К., 2014. С. 145 (0,17 д.а.);
 26. Викулова А.О. Коммерциализация интеллектуальной собственности как основа обеспечения инновационного развития / А.О. Викулова // Формирование экономического потенциала субъектов хозяйственной деятельности: макро- и микро- уровень : материалы ХХІІІ Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. – М., 2014. С. 71–74 (0,20 д.а.);
 27. Вікулова А.О. Державне регулювання інноваційної сфери: імператив трансформації / А.О. Вікулова // Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС: матеріали Міжнародної науково-практична конференція 19-20 вересня 2014 року, м. Одеса. – С.61–63 (0,23 д.а.);
 28. Vikulova A.O. The Research and development (R&D)risks during the commercialization of intellectual property / A.O. Vikulova // Инновационные процессы современности: материалы Международной научно-практической конференции 18 сентября 2014 г., г. Уфа, РФ. – C. 43–45.
 29. A.O. Кодинець Економіко-правовий аспект захисту від патентного тролінгу / А.О. Кодинець, А.О. Вікулова, К.О. Старинець // Об’єднані наукою : перспективи міждисциплінарних досліджень : Матеріали круглого столу : 10–11 листопада 2014 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – C. 76 – 78 (0,13 д.а.);
 30. Жилінська О.І. Формування професійних компетенцій у навчальній дисципліні «Страхування інтелектуальної власності» / О.І. Жилінська, А.О. Вікулова // Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах, збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції. – За заг. ред. проф.. В.Д. Базилевича. – К. : Логос, 2014. – Вип. Х, Том 1. – С. 232–235.
 31. Vikulova A.O. The identification objects of intellectual property for future commercialization
  / A.O. Vikulova // Zbior raportow naukowych “Najnowsze badania nakowe. Teoria, praktyka”, 30.03–31.03.2015., Poznan (Poland). – (0,12 д.а.).