Булатевич Наталія Миколаївна

Адреса: м. Київ, пр-т Глушкова 2а

Електронна пошта: Bulatevich@ukr.net

Телефон: +3(044)522-17-93

Науковий ступніь: кандидат психологічних наук (2005)

Посада: доцент кафедри психології розвитку

Дисертація: – кандидатська «Синдром емоційного вигоряння вчителя»

Наукові інтереси: перінатальна психологія та психологія батьківства, психологічне консультування та психотерапія, психологія релігії.

Публікації: автор більш ніж 25 наукових публікацій (в т.ч. тези доповідей).

Навчально-методичні розробки:

  1. Навчально-тематичний план, програма та методичні рекомендації до курсу «Психологічна служба» Упоряд. канд. психол. наук Булатевич Н.М. – К.: Вид-во «ГеоПринт», 2006. – 49с.
  2. Основи організації діяльності психологічної служби. – Робоча навчальна програма. – Навчально-методична розробка. / Укл.: Булатевич Н.М. – К.: Гнозис, 2009. – 23с.
  3. Організація діяльності психологічної служби. – Робоча навчальна програма. – Навчально-методична розробка. / Укл.: Булатевич Н.М. – К.: Гнозис, 2009. – 24с.
  4. Пренатальна психологія та психологія батьківства. – Робоча навчальна програма. – Навчально-методична розробка. / Укл.: Булатевич Н.М. – К.: Гнозис, 2009. -25 с.

Наукові статті:

  1. Булатевич Н.М. Психічне вигоряння як вияв невідповідності між особистістю та стилем її життєдіяльності // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – №19 (43) – 371с. – 2007. – С.58-62.
  2. Булатевич Н.М. Перинатальна психологія та психологія батьківства: історія та сучасність //Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 2. – К.: Гнозис, 2009. – 412 с. – С.354-360.
  3. Булатевич Н.М. Особливості формування сенсорного досвіду в пренатальний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія. Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип.2. – С.33-36.
  4. Булатевич Н.М. Організація діяльності психологічної служби у вищих навчальних закладах освіти: методологічні та методичні проблеми // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том. 11. – Вип.9. – К.:Фенікс, 2014. – 582с. – С.145-156.