Ларін Дмитро Ігорович

Адреса: Київ – 03680, пр. Академіка Глушкова 2А

Електронна пошта: larin-00@mail.ua

Телефон: +38(067)436-9875

Посада: аспірант кафедри загальної психології факультету психології

Дисертація: – кандидатська «Історичний смисл періоду відкритої психологічної кризи як чинник становлення сучасної психологічної науки»

Наукові інтереси: питання загальної психології, історичний розвиток психологічної науки, методологія та методи фундаментальних філософсько-психологічних досліджень

Відзнаки:

 • Грамота за II місце за кращу доповідь на XVI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, Освіта, Наука, Культура і Національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції», 25.03.2013 р.
 • Подяка за активну участь у звітно-науковій конференції студентів Інституту педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова за 2010-2011 роки.
 • Грамота за III місце в конференції «Дитинство. Освіта. Соціум», 19.03.2015 р.

Публікації: автор більш ніж 20 наукових публікацій (в т.ч. статті та тези доповідей конференцій)

Наукові статті:

 1. «Громадянське суспільство та духовна культура»; (Збірник матеріалів 14 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». 12-13.05.2011р). c. 130-131.
 2. «Теоретичний аналіз психологічних аспектів дослідження відповідальності в зарубіжній і вітчизняній парадигмі» (Збірник матеріалів 16 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції». 19.05.2013р), c. 35-38.
 3. «Вплив самоствердження майбутніх психологів і педагогів на процес само актуалізації їх особистості» (Збірник матеріалів 15 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції», 15-16.05.2012р), c.81-84.
 4. «Роль потреб у професійному становленні студентів-практичних психологів» («ЛЬВІВСЬКА ПЕДАГОГІЧНА СПІЛЬНОТА». Міжнародна науково-практична конференція «Людина і сучасне суспільство: Проблеми педагогіки та психології» 2-3.03.2012, Львів»), c. 33-35.
 5. «Сексуальність особистості як соціально-психологічна проблема сьогодення». (I-II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців. НПУ ім. М. П. ДРАГОМАНОВА, 2013р), c. 50-53
 6. «Дитячі страхи як психологічна проблема в дошкільному віці» (I-II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців. НПУ ім. М. П. ДРАГОМАНОВА, 2013р), c. 106-109.
 7. «INDIVIDUAL PERSONALITY AS SOCIO-PSIHOLOGICAL PROBLEM OF NOWADAYS». (12-TH INTERUNIVERSITI STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE. IRPIN, 2013), p. 146-149.
 8. «Психологічна корекція страхів у старшому дошкільному віці методом психосинтезу». (Збірник наукових статей з актуальних проблем психології, педагогіки та історії – 14.04.2014 р.), c. 44-47.
 9. «Теоретичний аналіз дитячих страхів у психологічній науці» (III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців. НПУ ім. М. П. ДРАГОМАНОВА. 20 жовтня – 16 листопада 2014 р ), с. 145-148.
 10. «Психосинтез як теоретико-методологічна концепція психокорекції дитячих страхів у старшому дошкільному віці». (Науково-звітна конференція «Освіта і наука у вимірах 21 ст» НПУ ім. М.П. Драгоманова 2014р.), с. 47-49.
 11. Психологічні особливості формування індивідуальності практичного психолога в контексті професійної підготовки (Офіційний сайт СНО ІПП. 10.03.2015 р.)
 12. Сучасні перспективи у працевлаштуванні практичного психолога: міфи чи реальність? (Конференция «Актуальные проблемы науки и практики в XXI столетии» 09-10.02.2015 р.), c. 18-21.
 13. Теоретичний аналіз проблеми смислу майбутньої професії. (III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців. НПУ ім. М. П. ДРАГОМАНОВА, 2015р), с. 134-137.
 14. Психологічний супровід:реалізація підходів в освітньому просторі (Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Дитинство. Освіта. Соціум» 19.03.2015 р.), с. 117-121.
 15. Мотивація у здобутті вищої освіти студентів-практичних психологів, що навчаються за контрактом або як поєднати роботу з навчанням (COLLECTION OF CONFERENCE PAPERS International Scientific-Practical Conference «Science and Innovation in the XXI century: problems and solutions» (29.09.2015, United Kingdom, London), 29.09.2015, p.18-21.
 16. Смисл професії як чинник розвитку «Я-концепції» студентів – майбутніх психологів. ( Гуманітарний корпус:[збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, психології, педагогіки та історії] – Випуск 5. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 226 с. (с.109-113). 105-109с.
 17. Психологічні особливості періоду „відкритої кризи” в контексті психологічної науки. (Форум КСПО и ТДО: IІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки” . Секція № 1. Методологія та методи історичної психології як науки; 28.02.2016).
 18. Теорія вчинку, її місце у вітчизняній та зарубіжній психології. (Вчинкова психологія: історія та сучасність: матеріали міждисциплінарного круглого столу з нагоди 90-річчя професора В.А. Роменця, 20 травня 2016 року / За ред. І.В. Данилюка. – К.: Логос, 2016. С 17-19.)
 19. Характеристика аналізу періоду „відкритої кризи”, її вплив у формуванні історико-психологічного знання. Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 6. – Вінниця: ТОВ „Нілан-ЛТД”, 2016. с 133-135.
 20. Ларін Д. І. Методологічні аспекти дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи та його впливу на становлення сучасної психологічної науки [Текст] / Д. І. Ларін // Молодий вчений. — 2016. — №7. С. 369-372.
 21. Ларін Д. І. Дослідження аналізу соціально-історичних умов, що визначили історичний смисл періоду відкритої психологічної кризи методом категоріального аналізу М. Ярошевського [Текст] / Д. І. Ларін // Молодий вчений. — 2016. — №8. С. 386-390.
 22. Ларин Д. И. Методологические основы исследования исторического смысла в котексте развития прикладной психологии [Текст] / Д. И. Ларин // Ежемесячный научный журнал «SCIENTIA. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА — №1. С. 24-26.
 23. Теоретичний аналіз історичного розвитку психологічних уявлень в період Античності [текст] / Д. Ларін // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. – № 2(5)/2016. С. 34-36.