Рудська Антоніна Ігорівна

Адреса: Київ – 03680, пр. Академіка Глушкова 2А

Електронна пошта: antonina.rudska@gmail.com

Телефон: +3(044)526-22-76

Науковий ступніь: кандидат психологічних наук (2013)

Посада: асистент кафедри “Соціальної роботи” факультету психології

Дисертація: – кандидатська “Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів”

Наукові інтереси: лідерство, соціальне проектування, політична психологія, благополуччя, якість життя, гендерна рівність.

Відзнаки:

  • Стипендіат Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA»;
  • Стипендіат Стипендіальної програми демократії імені Ілька Кучеріва (дослідження на тему: Роль жінки в політичному та громадському житті (порівняльний аналіз України та Польщі));
  • Стипендія Erasmus Mundus (пост-докторське дослідження у Талліннському університеті на тему: “Стилі виховання, значення спільноти та їх відношення до благополуччя підлітків та молоді: крос-культурне дослідження”).

Публікації: 22 наукові роботи в області соціальної психології та соціальної роботи (в т.ч. статті, тези доповідей).

Параграф у підручнику:

  1. Рудська А. Соціальне проектування у соціальній роботі // Психологія соціальної роботи: підручник / за ред. Ю.М. Швалба. – К. “Основа”, 2014. – С. 325-336.

Наукові статті:

  1. Рудська А. Ціннісні орієнтації лідерів та волонтерів в соціальних проектах. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2014. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 35. – С. 238–244.
  2. Рудська А., Солдатова О. Соціальна реабілітація дітей з діагнозом ДЦП методом іпотерапії. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2014. – № 4 (20) – C. 104-113.
  3. Рудська А. І. Волонтерство як механізм залучення молоді до соціальних проектів / А. І. Рудська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Спецвип. : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень», 14–15 квіт. 2011 р. / відп. ред. Головко Б. А. – К. : Фенікс, 2011. – С. 252–259.
  4. Рудська А. І. Лідерство в соціальному проектуванні / А. І. Рудська // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : В. І. Судаков [та ін.]. – К. : Логос, 2011. –
    Т. 3 : Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В. А. Роменця. Соціальна психологія. – С. 114–121.