Ігор Русланович Корольов

Адреса: Київ-01103, вул. Володимирська 64/13

Електронна пошта: korolyovigor@gmail.com

Телефон: +38(063)730-03-25

Науковий ступінь: к.філол.н. (2009), доцент (2014).

Посада: доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології.

Відзнаки: cтипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2014)

Дисертація: – кандидатська «Комунікативна ситуація “виправдання”: функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози XIX ст.)»

Наукові інтереси: загальне мовознавство, теорія мови, комунікативна лінгвістика, міжкультурна комунікація, дискурсологія, лінгвокультурологія. Вивчення мовленнєвої поведінки різномовних етносів (українців, росіян, литовців і англійців) у кооперативній комунікації.

Публікації: автор більш ніж 40 наукових публікацій (в т.ч. монографія, наукові статті, навчальні посібники, методичні рекомендації та тези доповідей).

Книги:

 1. Комунікативна ситуація “виправдання”: прагматичний та лінгвокультурний виміри : монографія / Ігор Русланович Корольов. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 223c.
 2. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики: курс лекцій / І.О. Голубовська, І. Р. Корольов. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 223 с.
 3. Багатомовний юридичний словник-довідник / І.О. Голубовська, О.В. Лазер-Паньків, І.Р. Корольов та ін. [Відп. ред. І.О. Голубовська, І.Ю. Штиченко]. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 543 с.
 4. Основи лінгвістичних знань / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, З.В. Рожченко; [гол. ред. І.О. Голубовська]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 287 с.

Наукові статті:

 1. Сучасні підходи до визначення національно-культурної специфіки мовних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. ст. – Вип 19. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2006. – С. 106–110.
 2. Вина художнього героя як пресупозиція комунікативної ситуації “виправдання” // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. ст. – Вип. 21. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – Ч.2. – С. 78–88.
 3. Типологія комунікативних стратегій і тактик у комунікативній ситуації “виправдання” // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Cерія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 2. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – С. 67–75.
 4. Структурні характеристики стандартної комунікативної ситуації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. ст. – Вип. 22. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2007. – Ч.1. – С. 182–186.
 5. Соціальні ролі комунікантів у міжособистісній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. ст. – Вип. 23. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2007. – Ч.2. – С.23–26.
 6. Маркери розмовності в комунікативній ситуації “виправдання” в українському, російському та англійському художніх дискурсах // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – Вип. 1. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 54–61.
 7. Когнітивний та культурологічний аспекти інтерпретації міжособистісної мовленнєвої комунікації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. ст. – Вип. 24. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – С. 108–112.
 8. Языковая картина мира в контексте межэтнической коммуникации // Россия и запад: диалог культур: сб. статей ХІІ Междунар. конфер. – Вып. 14. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. – Ч.2. – С. 118–127.
 9. Прагматичні типи мовленнєвих актів “виправдання” (на матеріалі російської, української та англійської художньої прози ХІХ століття) // Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6. Opis, konfrontacja, przekład. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocіawskiego, 2008. – S. 153–162.
 10. Поняття комунікації у контексті нової антропологічної парадигми в мовознавстві // Слов’янський вісник. Зб. наук. пр. Серія “Філологічні науки”. – Вип. 8. – Рівне: РВЦ Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, 2009. – С. 91–95.
 11. Характеристика звертань у комунікативній ситуації “виправдання” (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. ст. – Вип. 25. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Ч. 2. – С. 105–111.
 12. Витоки та сучасний стан невербальних компонентів комунікації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. ст. – Вип. 26. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Ч. 2. – С. 112–116.
 13. Універсальні й ідіоетнічні невербальні компоненти спілкування українців, росіян і англійців у комунікативній ситуації “виправдання” // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Cерія №9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 3. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 110–115.
 14. Теоретичний аспект дослідження національної комунікативної поведінки // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – Вип. 2. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С. 208–213.
 15. Мовленнєвий жанр і комунікативна ситуація: співвідношення понять // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – Вип. 3. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С. 121–128.
 16. Коммуникативное поведение разноязычных этносов: универсальное и национально-специфическое // Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocіawskiego, 2009. – S. 121–128.
 17. Різномовні кооперативні комунікативні ситуації як об’єкт лінгвістичних досліджень // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. пр. – Вип. 8. – Ужгород: “TIMPANI”, 2010. – С. 258–263.
 18. Основні типи та базові параметри кооперативних комунікативних ситуацій (на матеріалі української, російської, англійської та польської мов) // Językowy obraz świata słowian a kultura. – Lublin; Równe: FOP Oros O., 2010. – T.2. – С. 164–168.
 19. Коммуникативная ситуация “оправдание”: прагматические и лингвокультурные особенности // Россия и запад: диалог культур: сб. ст. ХІІІ Междунар. конфер. – Вып. 15. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – Ч. 3. – С. 97–108.
 20. Відображення національно-ціннісних орієнтирів у комунікативній поведінці різномовних інтерактантів // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – Вип. 5. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – Ч.2. – С. 286–291.
 21. Типологія дискурсу в сучасній лінгвістиці // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. пр. – Вип. 15. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2011. – С. 109–119.
 22. Дефініції дискурсу в комунікативно-прагматичній науковій парадигмі // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. ст. – Вип. 10. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – Ч.2. – С. 241–249.
 23. Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, структура, типологія // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – Вип. 6. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2012. – Ч.2. – С. 285–305.
 24. Национально-ценностные ориентиры речевого поведения интерактантов в разноязычных кооперативных коммуникативных ситуациях // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. – Кемерово: ФГБОУ ВПО «Кемеровск. гос. ун-т», 2013. – Вып. 2. – С. 111–118.
 25. Модусы речевого поведения интерактантов в кооперативной коммуникации // Научные труды Калужского гос. ун-та им. К.Э. Циолковского. – Сер. Гуманитар. науки. – Калуга: Калужск. гос. ун-т. – 2013. – С. 287–292.
 26. Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні // Studia Linguistica: зб. наук. пр. – Вип. 8. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 369–375.
 27. Вербальні форми привітань в українській, російській та литовській комунікативній поведінці // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Т.17. – №2. – С. 86–93.
 28. Специфіка української, російської та литовської мовленнєвої поведінки (на прикладі кооперативної комунікативної ситуації “привітання”) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: зб. наук. пр. – Вип. 26. – К.: «Освіта України», 2014. – С. 44–52.